เมล็ด

Posted on: สิงหาคม 23, 2015, by :

– ออวุล เจริญไปเป็น เมล็ด

– ไซโกต(ไข่+สเปิร์ม) เจริญไปเป็น ต้นอ่อน

– โพล่า นิวเคลียส + สเปิร์ม เจริญไปเป็น เอนโดรสเปิร์ม(อาหารเลี้ยงต้นอ่อน)

– ANTIPODAL และ SYNERGIDS สลายตัว

การเจริญเติบโตของพืชดอก

พืช ดอกแต่ละชนิดถ้าขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด จะเริ่มนับว่ามีต้นใหม่ตั้งแต่มี การงอกของต้นอ่อนในเมล็ด ถ้าขยายพันธุ์ด้วยวิธีอื่นโดยไม่ได้ใช้เมล็ด ก็เริ่มตั้งแต่การ เกิดรากของลําต้นที่แตกออกมาใหม่พืชที่งอกเป็นต้นอ่อนจากเมล็ดจะมีการเจริญ เติบโต อย่างมีขั้นตอนตามชนิดและพันธุ์ของพืช แต่เราก็พบอยู่เสมอว่า พืชชนิดเดียวกันปลูก พร้อม ๆ กัน มีบางต้นเจริญงอกงามดี โตเร็ว บางต้นเจริญเติบโตช้า ต้นเล็ก แคระแกร็น หรือบางต้นปลูกได้ไม่นานก็ตายที่เป็นดังนี้เพราะพืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้อง อาศัยปัจจัยในการ เจริญเติบโตอย่างเพียงพอ จึงจะดํารงชีวิตอยู่