ร้านดอกไม้สกลนคร

Posted on: สิงหาคม 23, 2015, by :

ได้เช่นเดียวกับคนและสัตว์ เมื่อเปรียบเทียบกับคน ปัจจัยที่สําคันในการดํารงชีวิตของคนคือปัจจัยสี่ ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค ถ้าคนขาดปัจจัยสี่ การดํารง ชีวิตก็จะไม่เป็นสุข หากยิ่งขาดมากขึ้นก็มีชีวิตอยู่ไม่ได้

ปัจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตของพืชที่ทําให้พืชเจริญเติบโตได้อย่างดี มี 4 อย่างคือ

  1. นํ้าเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับพืชตลอดเวลาที่มีชีวิตอยู่เริ่มตั้งแต่เมล็ดพืชขณะ จะเริ่มงอกต้นใหม่ ต้องอาศัยนํ้าให้ความชุ่มชื้น
  2. อากาศ อากาศเป็นของผสมที่ประกอบด้อยก๊าชหลายชนิด เช่น ก๊าซออก ซิเจนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนเป็นต้น ก๊าซที่สำคัญสำหรับพืชมาก คือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพราะพืชต้องใช้เป็นวัตถุดิบในการสังเคราะห์แสงเพื่อสร้างอาหาร
  3. แสงแดด พืชส่วนใหญ่ต้องใช้แสงแดดมาช่วยในการสังเคราะห์แสง โดย เฉพาะพืชดอก ถ้าขาดแสงแดดก็จะสังเคราะห์ไม่ได้ทำให้ไม่มีอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของลำต้น ในที่สุดจะต้องเหี่ยวเฉาตายไป